ODLUKA O USVAJANJU STATUTA HRVATSKE SELJAČKE STRANKE STJEPANA RADIĆA(HSS STJEPANA RADIĆA)

Temeljem Zakona o političkim organizacijama(Službeni list SR BiH br.27/91,Član 14.)  Utemeljiteljska skupština  Hrvatske Seljačke Stranke Stjepana Radića(HSS Stjepana Radića)je dana 31.03.2012. godine u Novom Travniku  donijela  jednoglasnu odluku (s pedeset i tri glasa za)kojom usvaja:

S T A T U T
HRVATSKE SELJAČKE STRANKE STJEPANA RADIĆA
(HSS STJEPANA    RADIĆA)


UVOD

RAZLOG OSNIVANJA

Zbog sve lošijeg položaja Hrvata ali i svih ostali građana u Bosni i Hercegovini, posebno na području Srednje Bosne gdje se nacionalne retorike često koriste za zastrašivanje stanovništva ,a stvarni životni problemi stavljaju u drugi plan  želimo kao politička stranka ponuditi alternativu osobito u smislu rješavanja nacionalnog pitanja kroz sustav rotacije načelnika općina ,tj. izmjenom izbornog zakona na način da svaki narod ali i građanin naše države Bosne i Hercegovine  bude ravnopravan na svakom dijelu naše zemlje Bosne i Hercegovine. Prva smo politička stranka koja se registrira u Srednjoj Bosni  ali ćemo djelovati na području cjelokupne BiH .


I. NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK STRANKE

Članak 1.

Naziv stranke je Hrvatska Seljačka Stranka Stjepana Radića.

Skraćeni naziv je HSS Stjepana Radića

Sjedište Stranke je u Novom Travniku, Ulica Stjepana Radića bb.

O promjeni naziva Stranke, na prijedlog predsjedništva, odluku donosi Sabor HSS Stjepana Radića  natpolovičnom većinom svih članova.

HSS Stjepana Radića  ima pečat, znak i zastavu.

Pečat HSS Stjepana Radića je okruglog oblika, sa znakom Stranke u sredini, oko kojeg je tekst HSS  Stjepana Radića

Pečat mogu imati i ustrojstveni oblici, no tada, uz naziv Stranke, sadrži naznaku ustrojstvenog oblika i njegovo sjedište.

Znak HSS Stjepana Radića  ima oblik štita sastavljenog od 23 kvadratna polja crvene i bijele boje (s početnim crvenim)  iznad kojeg je zeleno polje s kraticom HSS, a od vrha zelenog polja, niz lijevi i desni rub grba, padaju trake zastave hrvatskog naroda (crvena ,bijela i plava). Zeleno polje, povijesni grb, njegova polja i sam štit, obrubljeni

su zlatnom bojom.Ispod grba je broj 1904 označen zlatnom bojom.

Zastava HSS Stjepana Radića  sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave sa znakom HSS Stjepana Radića u donjoj trećini crvenog, u bijelom, i gornjoj trećini plavog polja.


II. ZASTUPANJE

Članak 2.

Predsjednik HSS Stjepana Radića predstavlja i zastupa HSS Stjepana Radića.

U slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika HSS Stjepana Radića.

Glavni tajnik zastupa i predstavlja stranku u području djelokruga svoga rada, sukladno Statutu stranke.

III. CILJEVI, NAČIN DJELOVANJA I JAVNOST RADA

Članak 3.

HSS Stjepana Radića djeluje sukladno načelima i ciljevima utvrđenim svojim Statutom, svojim programom i drugim programskim dokumentima, a u skladu sa suvremenim dosezima izgradnje demokratskog višestranačkog sustava.

Glavni ciljevi HSS Stjepana Radića su:

1. Sloboda pojedinca i jednaka prava za sve ljude neovisno o njihovoj narodnosti,podrijeklu,rasi,spolu,jeziku,vjeri,političkom uvjerenju,obrazovanju,društvenom i materijalnom položaju
2. Izgradnja BiH kao suverene,demokratske države ravnopravnih naroda Bošnjaka,Srba i Hrvata
3. Borba demokratskim sredstvima protiv ustroja trećeg entiteta
4. Izmjena izbornog Zakona u cilju uvođenja sustava rotacije načelnika u svim multinacionalnim općinama BiH gdje po popisu stanovništva iz 1991. godine nije živjelo više od 50%pripadnika jednog naroda
5. Uvođenje sustava biranja predsjednika Države BiH posrednim putem kroz institucije Doma Naroda.
6. Oživljavanje poljoprivrede kroz sustav proizvodnje zdrave hrane ,koja je skuplja ali može biti konkurentnija na europskom tržištu stvaranjem BiH brenda „ZDRAVO SELO ZDRAVA HRANA“
7. Obnoviti šumske resurse sustavom planskog pošumljavanja
8. Izvršiti demilitarizaciju BiH jer je najbolja politika –MIR
9. Razvijati pronatalističku politiku poticaja višečlanim obiteljima zbog demografskog pražnjenja BiH.
10. Izmjeniti financiranje Visokog obrazovanja kroz sustav „Ulaganje u studenta ,a ne u instituciju“.

Članak 4.

Radi postignuća svojih ciljeva i interesa, HSS Stjepana Radića će nastojati postići što bolji izborni rezultat prezentirajući svoje ciljeve i program cjelokupnom stanovništvu BiH te na taj način kao buduća parlamentarna stranka raditi na ostvarivanju svojih programskih ciljeva surađujući s drugim političkim strankama i međunarodnim organizacijama, ukoliko ta suradnja pridonosi ostvarivanju programa Stranke.

Članak 5.

Za ostvarivanje programskih načela i političkih ciljeva HSS Stjepana Radića  će se boriti demokratskim nenasilnim metodama poštujući ustavnost i zakonitost.     

Članak 6.

Rad HSS Stjepana Radića (u daljnjem tekstu Stranke) je javan.

Iznimno, tijela Stranke mogu isključiti javnost iz svog rada kad to zahtijevaju interesi Stranke.

Javnost rada osigurava se osobito:

- izvještavanjem članstva o radu i odlukama tijela Stranke
- razmatranjem prijedloga i mišljenja koja se upućuju tijelima Stranke i obavještavanjem zainteresiranih o stajalištima koja su tim povodom zauzeta
- objavljivanjem izvješća o radu Stranke i njezinih tijela
- održavanjem javnih skupova, tribina, savjetovanja i dr.
- izvještavanjem javnosti o značajnim aktivnostima Stranke.
- Javnost se informira putem elektronskih i pisanih medija,putem priopćenja za   javnost,putem letaka i tiskanih materijala ,putem javnog nastupa predstavnika Stranke a sve u skladu sa zakonskim propisima o javnom nastupu.


IV. ČLANSTVO

Članak 7.

Članom Stranke može postati svaka punoljetna osoba koja ima poslovnu sposobnost, koja je državljanin Republike Bosne i Hercegovine, te koja prihvaća programske ciljeve i Statut HSS Stjepana Radića.

Članom HSS Stjepana Radića postaje se upisom u središnju evidenciju članstva s datumom potpisivanja pristupnice.

Predsjednik ustrojstvenog oblika učlanjuje člana koji ima prebivalište na području

ustrojstvenog oblika kojemu je predsjednik, a kopija pristupnice dostavlja se njegovoj

županijskoj i općinskoj / gradskoj organizaciji.

Ogranak, općinska, gradska i županijska organizacija mogu uskratiti primitak u članstvo, ali  su o tome dužni obavijestiti Predsjedništvo Stranke, te obrazložiti razloge odbijanja primitka u članstvo HSS Stjepana Radića.

U tom slučaju konačnu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 8.

Član HSS Stjepana Radića je dužan:

- djelovati na ostvarivanju programskih ciljeva i zadaća Stranke
- savjesno sudjelovati u radu Stranke i u tijelima u koja je izabran
- čuvati čast, ugled i imovinu Stranke
- njegovati korektne i tolerantne odnose u Stranci
- pridržavati se Statuta, Programske deklaracije, Programa i odluka koje donose tijela Stranke,te u javnim nastupima poštivati odluke većine
- plaćati članarinu u iznosu 1(jedna)KM (konvertibilna marka)mjesečno ukoliko ostvaruje financijska primanja. 

Članak 9.

Član Stranke ima pravo:

-birati i biti biran u tijela Stranke
-član Stranke ne može obnašati više od dvije izborne funkcije. Izuzetno, Predsjedništvo Stranke  može dati suglasnost na eventualno obavljanje i drugih izbornih funkcija.Ukoliko je član izabran na tri ili više izbornih funkcija, podnijet će ostavke na sve, osim na dvije izborne funkcije koje on sam izabere. Tijelo u kojem je vršio izbornu funkciju imenovat će iz svojih redova vršitelja dužnosti, a izbori za funkciju provest će se u roku od 60 dana.
-sudjelovati u radu Stranke
-iznositi mišljenja i podnositi prijedloge tijelima Stranke, te ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje izneseno na legalnim sastancima tijela i organizacija Stranke
-biti obaviješten o radu i odlukama tijela Stranke, te zastupnika i vijećnika HSS Stjepana Radića svoje izborne jedinice

Članak 10.

HSS Stjepana Radića može imati i počasne članove.

Počasno članstvo dodjeljuju, na prijedlog odbora, općinska, gradska i županijska organizacija na svojim skupštinama, te  na prijedlog Predsjedništva Stranke.Sabor Stranke može odlučiti da Stranka ima počasne predsjednike. Prijedlog za izbor počasnog predsjednika utvrđuje Predsjedništvo.

Odbor općinske, gradske i županijske organizacije može predložiti istaknute članove Stranke za počasne predsjednike općinske, gradske i županijske organizacije HSS Stjepana Radića. Počasni predsjednici ne mogu biti kandidirani za izborne funkcije.

Za posebnu odanost i zasluge pojedinim članovima Stranke dodjeljuju se povelje, pohvalnice,odnosno zahvalnice, u skladu s pravilnikom koji donosi Predsjedništvo HSS Stjepana Radića .

Članak 11.

Članstvo u Stranci prestaje:

- istupanjem
- isključenjem po provedenom postupku zbog:

a) samovoljnog prekida ili prihvaćanja izvršnih ili drugih dužnosti mimo utvrđene politike Stranke
b) postupaka kojima ozbiljno i opetovano čini stegovne, materijalne, te druge prekršaje
c) ponašanja u vrijeme izborne kampanje koje šteti Stranci, a i inače ako njegovo ponašanje nanosi štetu ugledu Stranke i protivno je političkim interesima HSS Stjepana Radića
d) pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za članstvo u Stranci

U slučaju isključenja po provedenom postupku, članstvo u Stranci prestaje danom

konačnosti odluke o isključenju koju donosi nadležno tijelo, u skladu s Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo HSS Stjepana Radića.

- Isključenjem bez vođenja postupka zbog:
a) isticanja kandidature na drugim listama
b) učlanjenja u drugu stranku
c) smrću
d) gubitkom poslovne sposobnosti danom pravomoćnosti presude o oduzimanju poslovne sposobnosti.

Tajništvo Stranke će na temelju obavijesti ustrojstvenog oblika, te odredaba ovog članka izvršit brisanje članstva i o tome obavijestiti matičnu županijsku i općinsku/gradsku organizaciju.

Vrste stegovnih mjera i stegovni postupak propisuju se Pravilnikom kojeg donosi  Predsjedništvo Stranke.

Članak 12.

Predsjednik, odnosno Predsjedništvo HSS Stjepana Radića, te predsjedništvo županijske organizacije,mogu člana privremeno udaljiti iz Stranke (suspendirati), s tim da se protiv njega u roku od 30 dana pokrene postupak o odgovornosti.


V. USTROJSTVO

Članak 13.

HSS Stjepana Radića je jedinstvena stranka ustrojena u pojedine oblike prema kriterijima teritorijalno  političkog ustroja Bosne i Hercegovine i funkcionalnosti kojima se postiže decentralizacija odlučivanja i funkcioniranja radi jačanja Stranke kao cjeline.Svaki ustrojstveni oblik djeluje kao dio cjelovitog HSS StjepanaRadića i na svome području samostalno provodi politiku Stranke izraženu u Statutu, Programu i odlukama tijela viših razina organizacije.Samostalnost inicijative i rada svakog ustrojstvenog oblika postiže se tako da poslove koji se mogu bolje i s manje troškova obaviti na nižoj razini organizacije obavlja niža razina.Svaki ustrojstveni oblik za svoje djelovanje snosi političku odgovornost pred Strankom kao cjelinom.

Ustrojstveni oblici viših razina imaju pravo i dužnost nadzirati politički rad i materijalno

poslovanje organizacija nižih razina u pogledu pridržavanja Statuta, Programa i odluka tijela viših razina.

Članak 14.

Ustrojstveni oblici HSS Stjepana Radića su:

- temeljni ogranak
- općinska organizacija
- gradska organizacija, organizacija Distrikt Brčko
- županijska ,regionalna organizacija
- sabor Stranke
- predsjedništvo

1.Temeljni ogranak HSS Stjepana Radića

Članak 15.

Temeljni ogranak (u daljnjem tekstu ogranak)je temeljni ustrojstveni oblik, a mogu ga osnovati članovi Stranke u naselju ili dijelu naselja. Ogranak može osnovati najmanje pet članova. U naselju ili dijelu naselja gdje nema dovoljno članova Stranke, općinska/gradska organizacija HSS Stjepana Radića imenuje povjerenika čija je zadaća okupljanje članova i osnivanje ogranka. Nakon osnivanja ogranka i izbora  prestaje funkcija povjerenika za dotično područje. Osnivanje ogranka upisuje se u registar ogranka koji se vodi u Tajništvu Stranke.

Članak 16.

 Temeljni Ogranak:

- bira i opoziva članove tijela ogranka na skupštini ogranka
- donosi plan i program rada
- promiče ciljeve, ideje i interese Stranke na svom području
- sudjeluje u rješavanju pitanja lokalnog značaja
- provodi politiku, odluke i zaključke viših tijela Stranke
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere viša tijela Stranke
- Ogranak prenosi mišljenja članstva i pokreće inicijative prema općinskoj/gradskoj Organizaciji   

Članak 17.

Tijela ogranka su skupština, odbor, predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik.

Ogranak svoju djelatnost obavlja na sjednicama svojih tijela.

Ogranak se sastaje prema potrebi, a odbor u pravilu jednom u tri mjeseca. Članovi tijela ogranka moraju biti obaviješteni o mjestu, vremenu i predmetu sastanka.

Ogranak može donositi pravovaljane odluke ako je sastanku nazočna većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Članak 18.

Predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik i birani članovi odbora ogranka čine odbor ogranka koji obavlja poslove između dvije skupštine. Ogranak na svojoj skupštini bira predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i do pet članova odbora. Pravo predlaganja kandidata za članove odbora prilikom osnivanja ogranka ima svaki član, a ako je ogranak već osnovan, prijedloge kandidata daje odbor ogranka.Predsjednik predstavlja ogranak, saziva i vodi sjednice ogranka, provodi njegove odluke i odluke viših tijela Stranke, te odgovara za statutarnost rada ogranka.Predsjednik ogranka je automatizmom član Općinskog odbora Stranke općine kojoj ogranak pripada.

 Tajnik ogranka obavlja stručno-administrativne poslove, odgovoran je odboru ogranka i obvezan je izvršavati naputke tijela organizacijskog oblika više razine.Blagajnik ogranka odgovoran je za sveukupno financijsko-materijalno poslovanje.

Članak 19.

Općinska ili gradska organizacija ima pravo nadzora nad radom ogranka.

Članak 20.

Ako djelovanje ogranka šteti ugledu i interesima Stranke, odbor općinske ili gradske

organizacije može, uz prethodnu obavijest predsjedništvu županijske organizacije, suspendirati tijela ogranka i provesti odgovarajući postupak ili u težem slučaju raspustiti ogranak.Ogranak se ima pravo žaliti protiv suspenzije ili raspuštanja Predsjedništvu Stranke čija je odluka konačna.

Žalba iz prethodnog stavka podnosi se u roku od 15 dana po primitku pisane odluke o suspenziji ili raspuštanju.

U slučaju raspuštanja ogranka, općinska organizacija na čijem se

području nalazi ogranak mora imenovati povjerenika.

Povjerenik je dužan u roku od 90 dana sazvati izbornu skupštinu raspuštenog ogranka.